BÀI XVII: CÔNG TÁC – VĂN PHÒNG

BÀI XVII:  CÔNG TÁC – VĂN PHÒNG


Giấy, bút máy 

ເຈ້ຍ, ປາກກາຊຶມ

Chịa, pạc ca xưm      

Mực, bút chì  

ນ້ຳມຶກ, ສໍ

Nặm mực, sỏ  

Thư từ  

ຈົດໝາຍ

Chốt mải  

Con dấu  

ຕາ, ກາ

Ta, ca 

Biểu mẫu  

ຮ່າງແບບ

Hàng bẹp

Thông cáo 

ແຈ້ງການ

Chẹng can   

Nghị quyết 

ມະຕິ

Má tí 

Giấy đi đường 

ໃບເດີນທາງ

Bay đơn thang      

Văn phòng    

ຫ້ອງການ

Hoọng can         

Văn phòng phẩm      

ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ

Khường xạy nay hoọng can   

Lưu trữ   

ສຳເນົາ

Sẳm nau  

In tài liệu

ພິມເອກະສານ

P’him ê cá sản

Chuyển tiền  

ໂອນເງິນ

Ôn ngân 

Gửi công văn 

ສົ່ງໜັງສືທາງການ

Sồng nẳng sử thang can   

Báo cáo            

ລາຍງານ

Lai ngan         

Nghiên cứu         

ຄົ້ນຄ້ວາ

Khộn khọa         

Phân tích  

ໄຈ້ແຍກ

Chạy nhẹc         

Biểu dương  

ຍ້ອງຍໍ, ສັນລະເສີນ

Nhọng nho, sẳn lá sởn   

Hiệp định 

ສັນຍາ

Sẳn nha         

Phụ lục 

ສະມຸດ

Sá mút   

Chương trình 

ໂຄງການ

Khôông can

Mục lục   

ສາລະບານ

Sả lá ban

Giấy các bon

ເຈ້ຍກາກບອນ

Chịa cạc bon         

Giấy thấm 

ເຈ້ຍຊາບ

Chịa xạp  

Điện thoại 

ໂທລະສັບ

Thô lạ sắp

Điện tín  

ໂທລະເລັກ

Thô lạ lếc  

Công văn  

ໜັງສືທາງການ

Nẳng sử thang can      

Chỉ thị  

ຄຳສັ່ງ

Khăm sằng  

Giấy giới thiệu   

ໃບສະເໜີ

Bay sá nở 

Bưu điện  

ໄປສະນີ

Pay sá ni   

Bưu phẩm    

ເຄື່ອງຟາກໄປສະນີ

Khường phạc pay sá ni   

Văn thư   

ສະໝຽນຫ້ອງການ

Sá miển hoọng can      

Đánh máy  

ຕີພິມດີດ

Ti p’him địt         

Đóng dấu  

ຈ້ຳຕາ

Chặm ta         

Điều xe            

ຈັດລົດ

Chắt lốt 

Đánh điện            

ຕີສາຍ, ໂທສາຍ

Ti sải, thô sải         

Máy bộ đàm   

ຈັກໂຟນິ

Chắc phô ni         

Tổng hợp 

ສັງລວມ

Sẳng luôm  

Kiểm tra      

ກວດກາ

Cuột ca         

Hiệp ước

ສົນທິສັນຍາ

Sổn thí sẳn nha      

Biên bản   

ບົດບັນທຶກ

Bốt băn thức  

Tuyên bố  

ຖະແຫຼງການ

Thá lẻng can         

Điều khoản 

ມາດຕາ

Mạt ta   

Tem 

ສະແຕມ

Sá tem 

 

CÂU TRAO ĐỔI

1/- Chào cô em!
ສະບາຍດີນ້ອງ!
Sá bai đi noọng!

- Chào anh!
ສະບາຍດີອ້າຍ!
Sá bai đi ại!

2/- Cô em có phải là văn thư không?
ນ້ອງແມ່ນສະໝຽນຫ້ອງການບໍ່?
Noọng mèn sá miển hoọng can bò?

- Vâng, anh cần gì?
ເຈົ້າ, ອ້າຍຕ້ອງການຫຍັງ?
Chạu, ại toọng can nhẳng?

3/- Tôi cần đánh máy công văn.
ເຮົາຕ້ອງການຕີພິມດີດໜັງສືທາງການ
Hau toọng can ti p’him địt nẳng sử thang can.

- Thông báo gì thế?
ແຈ້ງການສັງນໍ?
Chẹng can sẳng no?

4/- Công văn gửi đi đâu?
ໜັງສືສົ່ງໄປໃສນໍ?
Nẳng sử sồng pay sảy no?

- Gửi các xã trong huyện.
ຟາກເຖິງຕາແສງຕ່າງໆໃນເມືອງ
P’hạc thẩng ta sẻng tàng tàng nay mương.

5/- Chị in tài liệu được không?
ເອື້ອຍພິມເອກະສານໄດ້ບໍ່?
Ượi p’hím ê ca sản đạy bò?

- Được, tài liệu gì vậy?
ໄດ້, ເອກະສານຫຍັງແດ່?
Đạy, ê ca sản nhẳng đè?

6/- Biểu mẫu thống kê.
ຮ່າງແບບສະຖິຕິ
Hàng bẹp sá thí ti.

- Mấy bản?
ຈັກສະບັບ?
Chắc sá bắp?

7/- Khoảng 2000 bản.
ປະມານສອງພັນສະບັບ
Pạ man soỏng p’hăn sá bắp.

- Anh ngồi chờ nhé!
ອ້າຍນັ່ງຖ້າເນີ!
Ại nằng thạ nớ!

8/- Ai đóng dấu giấy đi đường?
ໃຜຈຳກາໃບເດີນທາງ?
P’hảy chăm ca bay đơn thang?

- Bên văn phòng.
ທາງຫ້ອງການ
Thang hoọng can.

9/- Văn phòng ở chỗ nào?
ຫ້ອງການຢູ່ບ່ອນໃດ?
Hoọng can dù bòn đay?

- Bên phải, cách đây 2 phòng.
ເບື່ອງຂວາ, ຈາກນີ້ສອງຫ້ອງ
Bường khỏa, chạc nị soỏng hoọng

10/- Ai điều xe đấy?
ໃຜຈັດລົດນໍ?
P’hảy chắt lốt no?

- Anh định đi đâu?
ອ້າຍຈະໄປໃສ?
Ại chạ pay sảy?

11/- Tôi đi chuyển tiền.
ຂ້ອຍໄປໂອນເງິນ
Khọi pay ôn ngân

- Tiền gì? Bao nhiêu?
ເງິນຫຍັງ? ເທົ່າໃດ?
Ngơn nhẳng? Thầu đay?

12/- Tiền mua văn phòng phẩm, đồng chí kiểm tra tôi ư?
ເງິນຊື້ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ສະຫາຍກວດກາເຮົາບໍ?
Ngân xự sín khạ hắp xạy hoọng can, sá hải cuột ca hau bo?

- Đó là việc của tôi.
ນັ້ນແມ່ນວຽກຂອງເຮົາ
Nặn mèn việc khoỏng hau.

13/- Có hàng tạp hóa không? 
ມີເຄື່ອງເບັດຕະເລັດບໍ່?
Mi khường bết tá lết bò?

- Có, chị cần mua gì?
ມີຢູ່, ເອື້ອຍຕ້ອງການຊື້ຫຍັງ?
Mi dù, ượi toọng can xự nhẳng?

14/- Có kim, chỉ, tẩy, keo dán không?
ມີເຂັມ, ໄໝຫຍິບ, ຢາງລຶບ ແລະ ຢາງຕິດບໍ່?
Mi khếm, mảy nhíp, dang lứp lẹ dang tít bò?

- Có đủ mà bán theo giá qui định đấy.
ມີຄົບທຸກແນວ, ແຕ່ຂາຍຕາມລາຄາສັງກັດໃດ
Mi khộp thúc neo, tè khải tam la kha sẳng cắt đấy. (sẳng cắt = trực thuộc)

 

15/- Anh đi đánh điện báo cáo cấp trên đi.
ອ້າຍໄປຕີສາຍລາຍງານຂັ້ນເທິງເທາະ
Ại pay ti sải lai ngan  khặn thâng thọ.

- Dùng điện thoại nhanh hơn.
ໃຊ້ໂທລະສັບໄວກ່ວາ
Xạy thô lạ sắp vay quà.

16/- Tổng đài ở đâu?
ສູນສະຖານີຢູ່ໃສ?
Sủn sá thả ni dù sảy?

- Ở gác hai.
ຢູ່ຊັ້ນສອງ
Dù xặn soỏng.

17/- Chào bác! Hôm nay có nhiều thư không?
ສະບາຍດີລຸງ! ມື້ນີ້ມີຈົດໝາຍຫຼາຍບໍ່?
Sa bai đi lung! Mư nị mi chốt mải lải bò?

- Không có nhiều.
ບໍ່ມີຫຼາຍ
Bò mi lải

18/- Thế cái bì to kia?
ສ່ອງໜັງສືໃຫຍ່ເດ?
Soòng nẳng sử nhày đê?

- Đấy là chỉ thị, nghị quyết.
ນັ້ນແມ່ນຄຳສັ່ງ, ມະຕິ
Nặn mèn khăm sằng, má tí.

19/ Cô ký nhận cho bức điện này đi.
ເຈົ້າເຊັນຮັບໂທລະເລັກນີ້ກ່ອນ
Chậu xến hắp thô lạ lếc nị còn.

- Cháu viết giấy giới thiệu đã nhé.
ຫຼານຂຽນໃບສະເໜີກ່ອນເດີ
Lản khiển bay sá nở còn đơ.

20/- Vào sổ, đóng dấu chưa?
ຈົດໃຊ້ປື້ມ, ຈຳຕາແລ້ວບໍ?
Chốt xạy pựm, chăm ta lẹo bo?

- Xong rồi.
ແລ້ວແລ້ວ
Lẹo lẹo

21/- Làm báo cáo năm 1984 chưa?
ເຮັດລາຍງານປີໜຶ່ງພັນເກົ້າຮ້ອຍແປດສິບສີ່ແລ້ວບໍ?
Hết lai ngan pi nừng p’hăn cạu họi pẹt síp sì lẹo bo?

- Mới viết đến phần phân tích tìm ra nguyên nhân.
ຂຽນເຖິງພາກໃຈ້ແຍກຊອກຫາເຫັດຜົນ
Khiển thẩng p’hạc chạy nhẹc xoọc hả hết p’hổn.

22/- Có biểu dương ưu điểm, phê phán khuyết điểm không?
ໄດ້ຍ້ອງຍໍຈຸດດີ, ຕິຊົມຈຸດບົກພ່ອງບໍ່?
Đạy nhọng nho chút đi, tí xôm chút bốc p’hoòng bò?

- Quan trọng là chương trình hành động sắp đến.
ສຳຄັນແມ່ນວາງໄດ້ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວທາງໜ້າ
Sẳm khăn mèn vang đạy khôông can khườn vảy thang nạ.

23/- Trong năm 1977, quan hệ Việt-Lào có gì mới?
ໃນປີ 1977 ຄວາມພົວພັນລະຫວ່າງຫວຽດ-ລາວມີຫຍັງໃໝ່ແດ່?
Nay pi 1977, khoam p’hua p’hăn lá vàng Việt – Lào mi nhẳng mày đè?

- Ngày 18-7-1977 đã ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Lào – Việt Nam tại Viêng Chăn.
ວັນທີ່ 18.7.1977 ໄດ້ເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມຢູ່ວຽງຈັນ
Văn thì 18.7.1977 đạy xến sổn thí sẳn nha mít ta phạp huồm mư Lào – Việt Nam dù Viêng Chăn.

 

                                                BTV Ngô Gia Linh • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào
   (79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
  Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
  Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
  Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
 • Số người đang online: : 3
  Tổng số lượt truy cập: 378511
  Copyright @ 2016. Designed by DTC