Quyết định 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định 62/2015/QĐ-TTg

BBT- Chúng tôi đã đăng tải toàn văn Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 57/2013/QĐ-TTg của Thủ Tướng CP về chế độ TRỢ CẤP MỘT LẦN đối với người được cử sang làm Chuyên gia giúp Lào và Campuchia.

                  Tuy nhiên sau khi xem xét, BBT thấy rằng ngay toàn văn Quyết định 57/2013/QĐ-TTg, nhiều đồng chí có quyền lợi liên quan cũng chưa nắm được  đầy đủ tinh thần và nội dung cụ thể.

      Để các đồng chí có thể dễ dàng  tra cứu, nắm vững tinh thần, nội dung, đối chiếu một cách đơn giản, chúng tôi xin đăng tải lại toàn văn cả 2 Quyết định : 57/2013/QĐ-TTg (Bản chưa sửa đổi, bổ sung) và 62/QĐ-TTg (Sửa đổi, bổ sung QĐ 57-2013).

      Mong những đồng chí có quyền lợi, tiêu chuẩn liên quan nghiên cứu kỹ để khỏi ảnh hưởng đến chế độ Đãi ngộ mà nhà nước dành cho mình hoặc tốn thời gian một cách không cần thiết.

 

1. Bản Nguyên văn Chưa sửa đổi :

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO VÀ CĂM-PU-CHI-A

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào từ 01 tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 tại Lào và sang giúp Căm-pu-chi-a từ 01 tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989 tại Căm-pu-chi-a.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định này là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia, gồm:

a) Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01 tháng 3 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

b) Người đang công tác hoặc nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc.

2. Chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đã chết và không còn vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp;

b) Cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Căm-pu-chi-a.

Điều 3. Chế độ trợ cấp một lần

1. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này có thời gian làm việc thực tế tại Lào và Căm-pu-chi-a từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp một lần, cứ một năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp là 3.000.000 đồng, nhưng tối đa không quá 36.000.000 đồng.

2. Khi tính thời gian hưởng trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm.

Điều 4. Hồ sơ, trình tự giải quyết chế độ trợ cấp

1. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp được quy định như sau:

a) 01 Tờ khai của đối tượng. Trường hợp đi tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này đã chết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thân nhân trực tiếp của đối tượng lập Tờ khai;

b) Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a; Quyết định về nước (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền);

c) Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) của người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động;

d) Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc Quyết định thôi việc và hồ sơ lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) của người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc;

đ) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a đối với đối tượng thiếu giấy tờ quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này;

e) Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp đối với trường hợp đối tượng đã chết nhưng còn các thân nhân trực tiếp.

2. Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp được thực hiện như sau:

a) Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc thân nhân đối tượng có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này cho y ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là y ban nhân dân cấp xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là y ban nhân dân cấp huyện) thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện xem xét, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt, tổng hp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp đối với đối tượng đủ điều kiện.

Điều 5. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí để chi trả chế độ quy định tại Quyết định này do ngân sách trung ương bảo đảm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện quy định tại Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện chế độ đối với các đối tượng và lệ phí chi trả theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01 tháng 3 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                            THỦ TƯỚNG

                                                                                  (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Tấn Dũng

 

 

2. Quyết Định sửa đổi, bổ sung

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   ---------------

        Số: 62/2015/QĐ-TTg

        Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO VÀ CĂM-PU-CHIA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Thủ tưng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một ln đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

1. Điều 1 được sửa đổi như sau:

“Điều 1. Phạm vđiều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia tại Lào đến hết ngày 31 tháng 12 năm 1988 và tại Căm-pu-chi-a đến hết ngày 31 tháng 8 năm 1989.”

2. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định này là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia theo yêu cầu của bạn và công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất bạn (sau đây gọi là chuyên gia), gồm:

a) Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01 tháng 3 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chia;

b) Người đang công tác hoặc người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc người đã thôi việc”.

3. Điểm đ Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"đ) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chia đối với đối tượng thiếu giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Căm-pu-chi-a theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                THỦ TƯỚNG

                                                                                                      (Đã Ký)

                                                                                             Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào
   (79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
  Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
  Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
  Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
 • Số người đang online: : 5
  Tổng số lượt truy cập: 335773
  Copyright @ 2016. Designed by DTC